Nakupujte v Supermarketoch FRESH PLUS s Rádiom Košice

Štatúty hier

Podmienky súťaže Nakupujte v Supermarketoch FRESH PLUS s Rádiom Košice: 

Súťaž prebieha každý deň. 

 • Registračnú sms zasielajte na 0911 913 917 v tvare: meno_priezvisko_bydlisko
 • Cena sms je spoplatnená štandardne na základe Vami zvoleného paušálu  alebo cenníka poskytovateľa služby. 
 • Podmienkou je správne odpovedať na nami položenú otázku. 
 • Do hry sa môže zapojiť hocikto, súťaž je vekovo neobmedzená. 
 • Výhru 100,- € poukaz do supermarketov Fresh PLUS môžete získať iba 1x počas trvania súťaže, prípadne jeden rodinný príslušník s rovnakým trvalým bydliskom. 
 • Odmenený si môže získanú odmenu vyzdvihnúť len osobne v Rádiu Košice na Floriánskej 17, Košice iba jeden den počas týždňa a to v stredu v čase od 13:00 - 17:00, s rúškom na tvári a s vedomím, že nie som nositeľom koronavírusu ( začíname od 10.06.2020 ). V prípade nerešpektovania hygienických a dohodnutých podmienok môže odmenený prísť o odmenu. Pre informácie volajte tel. č. 055 - 729 59 60.
 • Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu nemožno v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka vymáhať ani súdnou cestou, ani previesť na inú osobu.
 • Zo súťaže sú vylúčení pracovníci a spolupracovníci Rádia Košice, ich priami rodinní príslušníci, osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti alebo preukázateľne blízke osoby.

 • Ak zúčastnený nesplní súťažné podmienky podľa tohto štatútu, stráca právo na odmenu

 • Zúčastnený prejavuje svoj súhlas s účasťou v tejto odmeňovacej akcii a s jej podmienkami, prihlásením sa do nej. Zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie odmeny.

 •  Rádio Košice si vyhradzuje právo meniť pravidlá odmeňovacej akcie počas jej priebehu a zmeniť štatút a podmienky akcie.