Vianoce so Supermarketmi FRESH PLUS a RÁDIOM KOŠICE

Štatúty hier
Foto

Štatút

Súťaž prebieha každý deň počas mesiaca december 2019. 

 • Registračnú sms zasielajte na 0911 913 917 v tvare: meno_priezvisko_bydlisko
 • Cena sms je spoplatnená štandardne na základe Vami zvoleného paušálu  alebo cenníka poskytovateľa služby. 
 • Čarovná veta, na ktorú sa bude moderátor pri vyžrebovaní pýtať znie: Moderátor povie: „Supermarkety Fresh Plus…“ a súťažiaci musí doplniť: „Zdravšie potraviny.“ 
 • Do hry sa môže zapojiť hocikto, súťaž nie je vekovo obmedzená. 
 • Výhru 100,- € poukaz do supermarketov Fresh PLUS môžete získať iba 1x počas trvania súťaže, prípadne jeden rodinný príslušník s rovnakým trvalým bydliskom. 
 • Odmenený si môže získanú odmenu vyzdvihnúť len osobne v Rádiu Košice na Floriánskej 17,  Košice najskôr v nasledujúci pracovný deň v čase od 13.00 do 16.00, resp. po telefonickej dohode na tel. č. 055 - 729 59 60.
 • Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu nemožno v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka vymáhať ani súdnou cestou, ani previesť na inú osobu.
 • Zo súťaže sú vylúčení pracovníci a spolupracovníci Rádia Košice, ich priami rodinní príslušníci, osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti alebo preukázateľne blízke osoby.

 • Ak zúčastnený nesplní súťažné podmienky podľa tohto štatútu, stráca právo na odmenu

 • Zúčastnený prejavuje svoj súhlas s účasťou v tejto odmeňovacej akcii a s jej podmienkami, prihlásením sa do nej. Zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov nevyhnutných pre poskytnutie odmeny.

 •  Rádio Košice si vyhradzuje právo meniť pravidlá odmeňovacej akcie počas jej priebehu a zmeniť štatút a podmienky akcie.